Ladies               Mens

Cutting                                                    Cutting

Short Hair

​Shampoo & Trim                      $40.00                                    Trim                           $22.50

Shampoo, Cut & Blowdry           $80.00                                   Clipper Cut                  $15.00

Shampoo & Restyle                  $60.00                                   Marine Cut                   $20.00

Shampoo, Restyle & Blowdry     $95.00                                   Pensioner Trim             $22.50

Pensioner Shampoo & Cut         $35.00                                   Pensioner Clipper Cut   $15.00

Pensioner Shampoo,                                                            Pensioner Marine Cut    $20.00

               Cut & Blowdry           $65.00

Pensioner Shampoo & Restyle   $45.00

Pensioner Shampoo,

               Restyle & Blowdry     $70.00

Medium Hair                                                                       Children

Shampoo & Trim                      $42.50                                   Trim 0-6 years            $15.00             

Shampoo, Cut & Blowdry          $85.00                                   Trim 7-12 years           $18.00

​Shampoo & Restyle                 $65.00                                   Trim 13-18 years         $20.00

Shampoo, Restyle & Blowdry    $97.50                                   Tafe & Uni Students     $22.50


Long Hair

Shampoo & Trim                      $45.00

Shampoo, Cut & Blowdry          $90.00

​Shampoo & Restyle                 $70.00

Shampoo, Cut & Blowdry          $100.00          

                                                                                        Colour

Styling                                                   Bleach Application      $50.00         

Short Hair                                                                         Short Hair

Shampoo & Blowdry/Set           $50.00                                  Regrowth                  $80.00

Pensioner Shampoo                                                           Pension Regrowth      $75.00

               & Set/Blowdry          $35.00                                  Regrowth & Cut          $120.00

                                                                                                                                     Regrowth, Cut

                                                                                                      & Blowdry   $140.00

Medium Hair                                                                      Full Colour                 $90.00

Shampoo & Blowdry/Set          $55.00                                   Full Colour & Cut         $130.00

GHD Curls                              $70.00                                   Full Colour, Cut

                                                                                                      & Blowdry   $150.00

Hair Up                                  $75.00                                   Toner                        $25.00

                                                                                                                                                  

Long Hair                                                                           Medium Hair

Shampoo & Blowdry/Set          $65.00                                   Regrowth                  $80.00

GHD Curls                              $85.00                                   Regrowth & Cut         $122.50

Hair Up                                  $95.00                                   Regrowth, Cut

                                                                                                      & Blowdry  $145.00

Braiding                                 $25.00                                   Full Colour               $95.00

​                                                                                        Full Colour & Cut       $137.50

Foils                                                      Full Colour, Cut

Approx 10 Foils Short Hair        $45.00                                                 & Blowdry  $160.00

Approx 10 Foils Medium Hair    $48.50                                   Toner                       $30.00

Approx 10 Foils Long Hair         $50.00

Approx 10 Foils Pensioner        $40.00                                  Long Hair

                                                                                        Regrowth                 $80.00

1/2 Head Foils Short                 $95.00                                  Regrowth & Cut         $125.00

1/2 Head Foils Medium             $97.50                                   Regrowth, Cut

1/2 Head Foils Long                  $100.00                                              & Blowdry   $150.00

1/2 Head Foils Pensioner          $85.00                                  Full Colour                 $100.00

                                                                                        Full Colour & Cut        $145.00

Full Head Foils Short                $140.00                                 Full Colour, Cut

Full Head Foils Medium             $150.00                                               & Blowdry   $170.00

Full Head Foils Long                 $160.00                                 Toner                        $35.00

Full Head Foils Pensioner         $135.00


Treatments        Texture All Perms include & Blowdry 

Short Hair                              $25.00                                1/2 Head Short               $95.00                  Medium Hair                          $30.00                                 1/2 Head Medium           $100.00

Long Hair                               $35.00                                1/2 Head Long                $105.00

Pensioner                              $22.50                                1/2 Head Pensioner        $90.00

Fibreplex                               $50.00                                

                                                                                     Full Head Short              $130.00

                                                                                     Full Head Medium          $140.00

Packages                                              Full Head Long              $150.00

Silver                                    $185.00                               Full Head Pensioner      $115.00

Gold                                      $220.00

Diamond                                $250.00                              Spiral Perm Medium      $210.00

Platinum                                $260.00                              Spiral Perm Long          $220.00


Silver Package includes 10 Foils, Colour, Cut & Blowdry                                                   Straightening Short      $120.00

Gold Package includes 1/2 Head of Foils, Colour, Cut & Blowdry                                         Straightening Medium   $140.00

Diamond Package includes Full Head of Foils, Colour, Cut & Blowdry                            Straightening Long       $160.00

Platinum Package includes Full Head of Foils, Colour, Treatment, Cut & Colour                    Straightening Pensioner $110.00

Illustrious